POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem zapisów niniejszego dokumentu jest uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych, 
aby odpowiadały one w pełni postanowieniom RODO. 

 

DEFINICJE:

 1. Administrator – oznacza osobę fizyczna lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w przypadku niniejszej Polityki Prywatności przez Administratora rozumie 
  się Spółkę;
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna 
  to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności 
  na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową 
  lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; w przypadku niniejszej Polityki Prywatności za dane osobowe rozumiane są dane zwykłe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres realizacji zlecenia;
 3. Integralność danych – właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione
  lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
 4. Przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, 
 5. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych 
  lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie 
  lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie 
  lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 6. PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy w rozumieniu RODO;
 7. Poufność danych– właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 9. MSWiA – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
  29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024 
  ze zm.);
 10. Spółka – spółka pod firmą MBM Solar Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-164) przy 
  ul. Ziębickiej 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
  na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742628, posiadająca numer NIP: 7792457077, numer REGON: 7792457077;
 11. System informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
 12. UODO– Urząd Ochrony Danych Osobowych.

MBM SOLAR,
jako administrator danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest MBM Solar Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-164) przy ul. Ziębickiej 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742628, posiadająca numer NIP: 7792457077, numer REGON: 7792457077, z którą Klient może skontaktować się mailowo pisząc na adres biuro@mbmsolar.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest Umowa pomiędzy 
  nim a MBM Solar. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy, 
  w tym realizacji Zlecenia przez MBM Solar, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, 
  MBM Solar może wymagać od Klienta podania innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie danych przez Klienta jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  1. związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz realizacją Zlecenia, a także 
   ich rozliczenia (w tym wystawianie faktur i dokumentów księgowych) oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO);
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MBM Solar wynikających z ustawy 
   o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm. 
   w szczególności art. 74z (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu MBM Solar (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. statystycznych, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, analizy finansowej MBM Solar, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. jeśli Klient wyrazi zgodę, MBM Solar przetwarza jego dane w celu zapisywania danych w plikach cookies (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. MBM Solar przetwarza następujące dane osobowe uzyskane od Klienta: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko), dane adresowe (adres realizacji Zlecenia), dane kontaktowe 
  (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego.
 5. Dane Klienta mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności 
  baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą).
 6. MBM Solar przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie i z zachowaniem wymogów
 7. MBM Solar zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania 
  z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres:
  1. obowiązywania Umowy zawartej z MBM Solar, a po jej zakończeniu, w związku 
   z obowiązkiem prawnym MBM Solar wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MBM Solar w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MBM Solar,
   na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów gwarancji przyznawanych przez MBM Solar lub przez producenta towarów objętych Zleceniem, a także okresów przedawnienia roszczeń określonych 
   w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta MBM Solar przekazuje dane Klienta podmiotom przetwarzającym dane w imieniu MBM Solar uczestniczących w wykonywaniu jego czynności 
  i wspierających w świadczeniu usług, tj. podwykonawcom, producentom towarów objętych Zleceniem, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym 
  lub marketingowym którzy będą przetwarzać dane wyłącznie w zakresie, o którym mowa 
  w ust. 4 powyżej, oraz w określonych przez MBM Solar celach, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 10. MBM Solar nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 11. W oparciu o dane Klienta, MBM Solar nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Klientowi, który przekazał MBM Solar swoje dane osobowe przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy MBM Solar będzie przetwarzał dane Klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Klient, w celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa w ust. 12 powyżej, może zwrócić się do MBM Solar z żądaniem, poprzez wysłanie go na następujący adres 
  e-mail: [__]. Przy czym, aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, MBM SOLAR może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających mu uwierzytelnić Klienta.

MBM Solar, jako podmiot, któremu Podmiot współpracujący powierzył przetwarzanie danych osobowych swoich klientów 

 1. Dane osobowe będą przez MBM Solar przetwarzane przez okres trwania umowy 
  (w tym świadczenia Usług) i po tym okresie usunięte lub zwrócone Podmiotowi współpracującemu w terminie określonym przez Podmiot współpracujący, chyba 
  że obowiązek dłuższego okresu przechowywania wynika z przepisów prawa polskiego
  lub prawa Unii Europejskiej, do którego przestrzegania MBM Solar jest zobowiązana 
  (art. 28 ust. 3 lit. g RODO).
 2. Charakter i cel przetwarzania wynikają z umowy łączącej MBM Solar z Podmiotem współpracującym, w szczególności celem przetwarzania przez MBM Solar powierzonych jemu danych jest przede wszystkim realizacja łączącej go z Podmiotem współpracującym Umowy, a zwłaszcza prawidłowa realizacja oferowanych przez MBM Solar Usług.
 3. MBM Solar przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Podmiotu współpracującego przekazane w związku z łączącą MBM Solar i Podmiot współpracujący umową, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo polskie lub prawo UE. Podmiot współpracujący musi być uprawniony do przetwarzania danych w zakresie, w jakim powierzył je MBM Solar.
 4. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych MBM Solar będzie obejmować wyłącznie dane, które zostaną zgromadzone przez Podmiot współpracujący i przekazane MBM Solar, 
  imię i nazwisko osoby fizycznej oraz dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. Przez cały okres obowiązywania umowy MBM Solar będzie podejmować i wdrażać odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia powierzonych danych przed naruszeniami, w szczególności gwarancje bezpieczeństwa przedstawione w informacjach i dokumentach przekazanych Podmiot współpracujący (obie strony powinny zachować te dowody dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności). W celu uniknięcia wątpliwości, wdrożenie wymogów bezpieczeństwa wskazanych powyżej nie zwalnia Podmiotu współpracującego z obowiązku dokonania własnej oceny i podjęcia decyzji o tym, jakie dodatkowe środki właściwie zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni 
  do ustalonych czynników ryzyka.
 6. MBM Solar wdrożył środki w celu ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do tych pracowników/współpracowników, którzy potrzebują dostępu do tych danych, 
  aby móc wykonywać przypisane im zadania służbowe, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu oraz zasadą najmniejszego uprzywilejowania. Ponadto, MBM Solar zapewni 
  by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.
 7. MBM Solar może zwrócić się do Podmiotu współpracującego z prośbą o wyrażenie zgody 
  na powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi podprzetwarzającemu. Wyrażona zgoda może być ogólna lub szczegółowa.
 8. W przypadku wyrażenia przez Podmiot współpracujący zgody ogólnej, powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi podprzetwarzającemu wymaga uprzedniego zgłoszenia Podmiotowi współpracującemu w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Podmiot współpracujący może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu pomiotowi podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu, MBM Solar nie będzie miał prawa powierzyć danych podmiotowi objętemu sprzeciwem. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji MBM Solar zgłosi Podmiotowi współpracującemu w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania. Bieżąca współpraca MBM Solar z podmiotem, któremu podpowierzono przetwarzanie danych osobowych pozwala na zapewnienie przez MBM Solar bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych przez Podmiot współpracujący danych. Przy czym, MBM Solar korzystając z usług innego podmiotu przetwarzającego, nakłada 
  na ten podmiot te same obowiązki ochrony danych, jakie nałożone na MBM Solar przez Podmiot współpracujący, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało (art. 32 RODO), przejawiające się w szczególności w (art. 28 ust. 3 lit. c RODO):
  1. pseudonimizacji i usuwaniu danych osobowych w sytuacji, gdy upłynął okres 
   ich przetwarzania;
  2. zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemu MBM Solar, 
   za pośrednictwem którego przetwarzane są dane;
  3. zapewnieniu możliwości przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich niezwłocznie po wystąpieniu incydentu technicznego lub fizycznego;
  4. stosowaniu regularnej weryfikacji skuteczności zabezpieczeń i systemów zapewniających bezpieczeństwo danych.

MBM Solar ponosi odpowiedzialność wobec Podmiotu współpracującego za wypełnienie obowiązków ochrony danych przez podmiot podprzetwarzający.

 1. Dane osobowe powierzone MBM Solar nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. MBM Solar umożliwia Podmiotom współpracującym realizację uprawnień osób fizycznych wynikających z RODO.
 3. Ponadto, MBM Solar w miarę możliwości będzie pomagał Podmiotowi współpracującemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać
  się z obowiązku   odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (art. 28 ust. 3 lit. e RODO). MBM Solar, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, zapewnia współpracę 
  z Podmiotem współpracującym przy wykonywaniu przez niego obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO.
 4. W przypadku powzięcia przez MBM Solar wątpliwości co do zgodności z prawem 
  (w szczególności z RODO) wydanych przez Podmiot współpracujący poleceń lub instrukcji, MBM Solar niezwłocznie informuje Podmiot współpracujący o stwierdzonej wątpliwości.
 5. Podmiot współpracujący zobowiązany jest współdziałać z MBM Solar w wykonaniu umowy 
  i prawidłowym świadczeniu Usług, udzielać MBM Solar wyjaśnień w razie wątpliwości 
  co do legalności poleceń Podmiotu współpracującego, jak też wywiązywać się terminowo 
  ze swoich szczegółowych obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa polskiego i prawa UE.
 6. MBM Solar:
  1. powiadamia Podmiot współpracujący o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie po powzięciu takiej informacji;
  2. udostępnia Podmiotowi współpracującemu wszelkie informacje niezbędne 
   do wykazania zgodności działania Podmiotu współpracującego z przepisami RODO;
  3. umożliwia Podmiotowi współpracującemu lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji;
  4. współpracuje z Podmiotem współpracującym lub audytorem w zakresie realizacji audytów lub inspekcji (art. 28 ust. 3 lit. h RODO).